Bacon-Chiffre

Heute ein Mystery-Cache mit der Bacon-Chiffre gelöst.

Klartext Code Klartext Code Klartext Code
A aaaaa I/J abaaa R baaaa
B aaaab K abaab S baaab
C aaaba L ababa T baaba
D aaabb M ababb U/V baabb
E aabaa N abbaa W babaa
F aabab O abbab X babab
G aabba P abbba Y babba
H aabbb Q abbbb Z babbb

Siehe auch: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Bacon-Chiffre)

Share Button